Lateien

Betonlatei 100 x 10 x 6 cm. 10 cm.breed schoonwerk met waterhol

Betonlatei 120 x 10 x 6 cm. 10 cm.breed schoonwerk met waterhol

Betonlatei 140 x 10 x 6 cm. 10 cm.breed schoonwerk met waterhol

Betonlatei 160 x 10 x 6 cm. 10 cm.breed schoonwerk met waterhol

Betonlatei 180 x 10 x 6 cm. 10 cm.breed schoonwerk met waterhol

Betonlatei 200 x 10 x 6 cm. 10 cm.breed schoonwerk met waterhol

Betonlatei 240 x 10 x 6 cm. 10 cm.breed schoonwerk met waterhol

Betonlatei 300 x 10 x 6 cm. 10 cm.breed schoonwerk met waterhol

Betonlatei 400 x 10 x 6 cm. 10 xm.breed schoonwerk met waterhol

Baksteenlatei 120x10x6cm.

Baksteenlatei 140x10x6cm.

Baksteenlatei 160x10x6cm.

Baksteenlatei 180x10x6cm.

Baksteenlatei 220x10x6cm.

Baksteenlatei 240x10x6cm.

Baksteenlatei 260x10x6cm.

Baksteenlatei 280x10x6cm.

Baksteenlatei 300x10x6cm.

Stalen Latei 109 cm. stl 90x90x3 6,0 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 109 cm. stl 90x90x3 6,0 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 131 cm. stl 90x120x3 6,5 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 153 cm. stl 90x120x3 5,1 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 186 cm. stl 90x120x3 3,0 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 208 cm. stl 90x150x3 4,1 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 230 cm. stl 90x175x4 5,8 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 252 cm. stl 90x175x4 3,9 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 285 cm. stl 90x200x4 3,0 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 307 cm. stl 90x200x4 2,6 kN/m1 zwart 9005

Stalen Latei 329 cm. stl 90x200x4 1,9 kN/m1 Zwart 9005

Stalen latei 340 cm. stl 90x200x4 1,7 kN/m1 Zwart 9005

Stalen latei 360 cm. 90x197x4 1,9 kN/m1 zwart 9005 120mu komo

Stalen latei 375 cm. 90x197x4 1,7 kN/m1 zwart 9005 120 mu komo

Stalen latei 390 cm. 90x197x4 1,5 kN/m1 zwart 9005 120 mu komo

Stalen latei 420 cm. 90x225x5 1,9 kN/m1 zwart 9005 120 mu komo